Општина Крупа на Уни

Opština Krupa na Uni

Skupština opštine
Skupština opštine

Predsjednik Skupštine opštine : Vesna Nedimović

Tel/Fax : 052 - 750 - 001, 052 - 750 - 002

Potpredsednik Skupštine opštine :

Tel/Fax : 052 - 750 - 001, 052 - 750 - 002

Sekretar Skupštine opštine : Milana Ivanović

Tel/Fax : 052 - 750 - 001, 052 - 750 - 002